Specijalistički pregledi

U ordinaciji za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju „ GODEA MEDICO“ , multidisciplinarno pristupamo dijagnostici i lečenju mišićno-koštano- neuroloških i reumatoloških bolesti, sprovodimo terapiju bola, procenjujemo i vrednujemo stanja mišićno-koštanog i nervnog sistema.

Vrste pregleda

Specijalistički pregledi se vrše kod akutnih i hroničnih bolesti i povreda:

Zglobova lokomotornoh sistema

Kičmenog stuba i ekstremiteta

Reumatskih bolesti (rematoidni artritis, sistemske bolesti, fibromialgije...)

Neurološka oboljenja (hemiplegije, multipla skleroza, povrede kičmene moždine...)

Sportske povrede

Ortopedsko traumatološke bolesti i stanja

Prim.Doc. sci med Mirjana Savić

Prim. Doc. sci med Mirjana Savić

Specijalista fizikalne medicine i rehabilitacije

Svoj dugogodišnji rad posvetila je najviše kliničkoj praksi u lečenju pacijenata, a ujedno se bavila i naučnoistraživačkim radom koji je takodje bio zasnovan na kliničkim studijama, a ne na eksperimentalnim istraživanjima. Svoj rad je posvetila lečenju kao i sprovodjenju edukacije pacijenata i članova porodica o njihovim bolestima i kako da im kvalitet života bude što bolji.

Medicinski fakultet završila je u Novom Sadu. Kao mlad lekar radila je u hitnoj pomoći DZ u Rumi, centru za rehabilitaciju „Termal“ u Vrdniku odakle je 1988. došla na specijalizaciju iz fizikalne medicine i rehabilitacije u Novi Sad u, tada, Instutu za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju. Ima 26 godina specijalističkog staža i 35 godina ukupnog staža.

2002. dobija zvanje primarijusa.
1995. dobija zvanje magistra medicinskih nauka, iste godine birana u zvanje asistenta na Katedri za medicinsku rehabilitaciju Medicinskog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu.
2010. dobija zvanje doktora medicinskih nauka, a 2011. birana u zvanje docenta na Katedri za medicinsku rehabilitaciju Medicinskog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu.
Od 1995. do 2017. načelnik je odeljenja za neurološka oboljenja.
2003. i 2004. je bila direktor Rehabilitacionog centra „Termal“ u Vrdniku.
Od 2017. u penziji.

Prof. Dr Snežana Tomašević Todorović

Prof. Dr Snežana Tomašević Todorović

Reumatolog, specijalista fizikalne medicine i rehabilitacije

Bavi se lečenjem i rehabilitacijom reumatskih bolesnika, pacijenata sa hroničnim nekancerskim bolom, pacijenata nakon ortopedskih ( ugradnje endoproteza u kuk, koleno, ligamentoplastike, stanja nakon amputacija), neurohiruških intervencija (nakon operacije diskus hernije), pacijenata nakon moždanog udara.

Vrši aplikaciju preparata hijaluronske kiseline kortikosteroida u periferne zglobove, bavi se laseropunkturom, dry-needling terapijom, kvantnom medicinom.

Medicinski faklutet je završila u Novom Sadu gde je i odbranila 2001. godine magistarski rad iz oblasti Neurorehabilitacije. 2006. godine je odbranila doktorsku disertaciju iz oblasti reumatologije i neurofiziologije na Medicinskog fakultetu u Novom Sadu.

2002. godine je završila specijalizaciju iz Fizikalne medicine i rehabilitacije na medicinskom fakultetu u Novom Sadu. Od 2006. godine je subspecijalista iz Reumatologije, nakon uspešnog završetka uže specijalizacije na Medicinskom fakultetu u Beogradu. Od 2012. godine je primarijus u oblasti Medicinske rehabilitacije i reumatologije. Vanredni profesor iz oblasti fizikalne medicine i rehabilitacije je postala novembra 2015. godine. Od 2016. godine je šef Katedre za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju, na Medicinskom fakultetu u Novom Sadu.

Usavršavala se u inostrantsvu u više navrata. Mentor je u mnogobrojnih uspešnih, visoko ocenjenih diplomskih radova, magistarskih teza i doktorskih disertacija. Objavila je 150 stručnih i naučnih radova u domaćim i međunarodnim časopisima, zbornicima radova. Održala je veliki broj plenarnih predavanja na domaćim i međunarodnim kongresima Organizovala je veliki broj stručnih sastanaka, Simpozijuma i Kurseva iz oblasti fizikalne medicine i rehabilitacije, reumatologije i oblasti medicine bola.

Ass. dr sci. med Miodrag Golubović

Ass. dr sci. med Miodrag Golubović

Specijalista interne medicine

U svom profesionalnom radu radi na pripremi pacijenta za kompleksne kardiohiruške intervencije i na postoperativnom tretmanu operisanih pacijenta, kako intrahospitalno tako i ambulantno.

Obučen je za kompletnu neinvazivnu hemodinamsku kardiološku dijagnostiku (ehokardiografija, ergometrija, 24 Holter krvnog pritiska i EKG-a).Takođe je član ekspertskog Tima za lečenje srčane insuficijencije-slabosti, konvencionalnim metodama i ugradnjom srčanih mehaničkih pumpi.

Tokom dugogodišnjeg rada i usavršavanja, dr Golubović je objavio više stručnih radova i bio predavač na nacionalnim i međunarodnim stručnim skupovima-kongresima. Asistent je na Medicinskom fakultetu u Novom Sadu i načelnik Odeljenja za intenzivnu negu i terapiju Klinike za kadiohirurgiju, Instituta za KVB.

Zvanje doktora medicine, specijaliste interne medicine i kardiologije stekao je na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu. Profesionalno usavršavanje nastavlja kroz rad na Klinici za kardiohirurgiju kao i edukacijom u evropskim centrima u Beču, Berlinu, Parizu i Leeds-u gde stiče internacionalno iskustvo u radu sa kardiološkim i kardiohirurškim pacijentima.

Prof. dr Damir Lukač

Prof. dr Damir Lukač

Specijalista sportske medicine

Preko 20 godina se bavi ultrasonograsfkom dijagnostikom promena i povreda mišića i tetiva.

Magistrirao i doktorirao iz ultrasonografske dijagnostike lokomotormog sistema.

Objavio preko 100 radova i 14 knjiga i udžbenika. Redovni profesor medicinskog fakulteta u Novom Sadu.

Specijalističke metode fizikalne medicine

Profesionalan pristup dijagnostici i planiranju terapija za potpuni oporavak i zdravlje Vašeg tela

Ili pozovite: 021 557 665, 063 570 244

Zakažite pregled